KOSÁR

ÁSZF

ÁSZF
Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF
A Gerikov Solutions Bt. Általános Szerződési Feltételei

I.Felek
1.Vállalkozó
Cégnév:                 Gerikov Solutions Bt.
Székhely:               7400 Kaposvár, Tamási Áron utca 27
Cégjegyzékszám: 14-06-309271
Adószám:                27109951-1-14

(a továbbiakban: „Vállalkozó”)

2.Megrendelő
A Vállalkozó által üzemeltetett https://gerikovsolutions.hu/ weboldalon található termék, valamint szolgáltatás megrendelője (a továbbiakban: „Megrendelő”). A Megrendelő lehet természetes személy, jogi személy, vagy egyéb szervezet.

II.Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a Vállalkozó és a Megrendelő között meghatározott termék megvételére, valamint szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A jogviszonyra a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) és a jelen ÁSZF együttesen érvényesek és irányadók.
A Megrendelő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait a Vállalkozó mindenkori weboldalán rendszeresen nyomon követi.
A Vállalkozó a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényeges elemeit a weboldalán közzéteszi.
Vállalkozó a jelen ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi a saját honlapján, a https://gerikovsolutions.hu/aszf címen.
Jelen ÁSZF 2020.03.20 napjától határozatlan ideig szól.
III.A Szerződés megkötésének folyamata, módosítása, tárgya
A Megrendelő és a Vállalkozó közt létrejövő Szerződés két módon jöhet létre: ráutaló magatartással, valamint írásban.
A megrendelés első lépéseként a Megrendelőnek a weboldalon található terméket/termékeket, valamint azok mennyiségét kell kiválasztania, és kosárba tennie, igény esetén a termék/termékek egyedi mintázattal is elláthatóak, amit szintén a kosárba tételkor kell megadni.
A Vállalkozó nagy mennyiség vásárlása esetén kedvezményt adhat a Megrendelőnek, ez mindig egyedi elbírálású.
Az árajánlat kérő lapon a Megrendelőnek meg kell adnia természetes személy esetén a nevét, jogi személy, vagy egyéb szervezet esetén a cégnevét, a telefonszámát, az e-mail címét, illetve amennyiben a kiválasztott termékekre szeretne emblémázást igényelni, a színek számát, valamint az emblémázáshoz használni kívánt vektoros formátumú logót. A Megrendelő az árajánlat kérő lapon köteles valóságnak megfelelő adatokat megadni, melynek elmulasztása esetére teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
Az árajánlat kéréséről a Megrendelő 48 órán belül visszaigazolást kap.
Amennyiben az árajánlat megfelel a Megrendelőnek és elfogadja azt, a Vállalkozó látványterv elkészítését vállalja a megadott vektoros formátumú logó alapján. Amennyiben a logó nem megfelelő formátumú a Vállalkozó vállalja, hogy grafikus segítségével (a költségek Megrendelő általi megtérítése mellett) elkészítteti azt. Amennyiben technikailag a grafikát nem lehet átrajzolni, a Vállalkozó nem köteles a látványterv elkészítésére.
A Megrendelő a látványterv elfogadása után mintaterméket kérhet a Vállalkozótól, melynek előállítási költségeit a Megrendelő viseli.
A Megrendelő köteles a megrendelése során a számlázási, valamint a szállítási adatait megadnia.  A Megrendelő a megrendelés során köteles valóságnak megfelelő adatokat megadni, melynek elmulasztása esetére teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
A szerződés a felek között létrejön, ha a Megrendelő az árajánlatot e-mailben teljesen és helyes tartalmi adatokkal kitöltve megküldi a Vállalkozó részére. Az írásbeli szerződés esetén a Szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.
A Szerződés létrejöttéről Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt.
A Vállalkozó a minimális rendelési értéket nettó 10.000 Ft-ban határozza meg – amely a szolgáltatás értékét nem tartalmazza, kizárólag a termék árát –, ezen érték alatt a Vállalkozó nem teljesít megrendelést.
Amennyiben a megrendelés értéke a nettó 300.000,-Ft összeget meghaladja, a megrendelés teljesítését a Vállalkozó kizárólag akkor kezdi meg, amikor a  megrendelést a Megrendelő levél útján cégszerű aláírással ellátva megerősíti.
A felek között létrejött Szerződés módosítása – a felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján – írásban történik.
Szerződő felek a módosítási kérelem alapján új megrendelő lapot töltenek ki és írnak alá, így a módosítás az új megrendelő lap mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.
A Szerződés módosításával kapcsolatos többletköltségek a Megrendelőt terhelik.
A Szerződés tárgyát a Megrendelő által megrendelt termékek, valamint a Megrendelő választása szerint azok emblémázása (szolgáltatás) és leszállítása képezi.
IV. Teljesítés
A Vállalkozó mindent megtesz azért, hogy a Szerződésben vállalt teljesítési időt betartsa, de a teljesítési idő betartása a Vállalkozótól független szolgáltatást nyújtóktól is függ, így az 5 munkanapos késedelem a Szerződésben vállalt időponthoz képest még nem minősül szerződésszegésnek. A Megrendelő felelőssége az, hogy ezt a késedelmet előre beleszámítsa a teljesítési határidőbe,.
Amennyiben a megrendelt termék feliratozást is tartalmaz, a Szerződésben szereplő teljesítési határidő a nyomatterv jóváhagyását követő napon kezdődik.
A termék átadás-átvétele Megrendelő által megadott címen történik. A kiszállítás költségeit a Megrendelő köteles viselni, kivéve ha a Vállalkozó ettől eltekint.
A Megrendelő köteles a termék átvételekor minőségi és mennyiségi kifogásait megtenni. Amennyiben a Megrendelő nem élt kifogással, a felek a számlán, illetve a szállítólevélen szereplő tételeket hiánytalanul átadottnak tekintik. Ez után a Megrendelő rejtett hiba miatt élhet minőségi kifogással a Termékkel kapcsolatban. Hibátlan teljesítésnek minősül, ha a termék méretbeli, valamint mennyiségbeli eltérése az 5 %-ot nem haladja meg.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy színbeli eltérések a nyomtatási technológiák és grafikai formátumok eltéréséből adódóan szintén előfordulhatnak.
V.Szavatosság, jótállás, kártérítés
A Megrendelő szavatossági, illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.
A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetőek vissza, hogy terméket nem rendeltetésszerűen használták, vagy a terméket megváltoztatták, átalakították.
Abban az esetben, ha a hiba igazolásra kerül, a Megrendelő választása szerint a Vállalkozó kijavítja, vagy kicseréli a hibás terméket vagy a Megrendelő az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, ha a hibát a Megrendelő költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Megrendelő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta.
Ha a Megrendelő teljesítés illetve megrendelés előtt nem kéri termékminta vagy nyomatminta bemutatást, akkor ezzel kifejezetten elfogadja, hogy lemond minden szavatossági jogáról, amik megelőzhetőek lettek volna ezen minták kérésével.
A felek a Megrendelő további kárigényének érvényesítését kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. Megrendelő azonban ezen kikötés mellett is érvényesítheti a Vállalkozó szándékosan okozott továbbá emberi élet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésével összefüggő, igazolt kárigényét. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.
 

VI.A Szerződés megszüntetése
A felek közös megegyezéssel a Szerződést a jövőre nézve megszüntethetik vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatják.
A Szerződés megszüntetése esetén a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni.
A Szerződés felbontása esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak.
A Megrendelő – amennyiben nem minősül fogyasztónak – az ÁSZF elfogadásával kifejezetten lemond az elállási, valamint felmondási jogáról.
  A Vállalkozó a szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggesztheti, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja: 
ha a Megrendelő olyan anyagokat kíván egy terméken elhelyezni, amelyek jogszabályba ütköznek, így például: pornográf, iparvédelmi illetve szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő vagy jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagok;
ha a Megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett és felhívás ellenére sem teljesített;
ha a Megrendelő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás, illetve végelszámolási eljárást indult.
VII. Fogyasztónak minősülő Megrendelőre vonatkozó eltérő szabályok
1.   A fogyasztónak minősülő Megrendelő felmondási joga

A fogyasztónak minősülő Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 § a) pontja alapján elveszíti.

2.   A fogyasztónak minősülő Megrendelő kellékszavatossági joga

A Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Vállalkozóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Megrendelő érvényesíteni már nem tudja. A Megrendelő igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Vállalkozóval.

3.   A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Somogy Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszáma: 06-82-501-000

E-mail cím: afeherne@skik.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Vállalkozó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

4.   A Megrendelő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó a honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

A Vállalkozót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

VIII. Árak, fizetési feltételek
Az árajánlat kizárólag az abban szereplő tételekre és költségekre vonatkozik, az ajánlatban nem szereplő, de a Megrendelő által igényelt tételek (pl.: gyártás előtti minta) költségei a Megrendelőt terhelik.
A Vállalkozó a szerződés biztosítékaként a vállalkozói díj meghatározott mértékéig előleg fizetését kötheti ki, amely minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi és Vállalkozó azt a visszaigazolásban jelzi. Az előleg a szerződés aláírásakor átutalással vagy készpénzben fizetendő. Előlegfizetés kikötése esetén a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését csak akkor kezdi meg, amikor az előleget kézhez kapta. Az Előleg a Vállalkozói díjba beleszámít, a szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén a felek az előleg összegével elszámolnak.
Ha a Vállalkozó az ajánlatban az árat meghatározott devizaárfolyamhoz köti, vagy meghatározott devizaárfolyamig érvényesen adja, és a számla kiállításának időpontjában a devizaárfolyam az ajánlatban kikötött árfolyamot több mint 3 %-kal meghaladja, a Vállalkozó egyoldalúan, a Megrendelő hozzájárulása nélkül jogosult a számla összegét a devizaárfolyam emelkedésének a 3 %-on felüli mértékével megnövelni. Ezekben az esetekben devizaárfolyamon a Vállalkozó számlavezető bankjának deviza eladási árfolyamát kell érteni. A Vállalkozó ezen joga nem vonatkozik a számlában foglalt azon költségekre, melyek a Vállalkozónál sem devizában merülnek fel.
A Megrendelő a termék, illetve a szolgáltatás ellenértékét átutalással, vagy készpénzben elégítheti ki.
A termék ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes és a számlán feltüntetett módon köteles azt a Megrendelő megfizetni.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy
a Megrendelő a szállítás teljesítése és a számla átvétele után a számla kiegyenlítését semmilyen egyéb feltételhez nem kötheti;
a számlával, illetve a szerződéssel kapcsolatos bárminemű kifogást csak a számla fizetési határidejének lejártáig, illetve készpénzes számla esetén a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül tehet írásban, számlareklamáció esetén a számla egyidejű visszaküldésével;
számlával kapcsolatban reklamáció nem tehető, illetve annak kiegyenlítése nem tartható vissza, amennyiben a számla formai és tartalmi szempontból megfelel a jogszabályi előírásoknak, és érték szempontjából megfelel az előzetes megállapodásnak, ide nem értve a szövegezési pontatlanságot, ami utólag, egyoldalú – számlamellékletként kezelendő – írásbeli nyilatkozattal módosítható; és a felmerült kifogás szavatossági kötelezettség keretében kijavítható, és arra a Szállító írásban kötelezettséget vállal.
Átutalás esetén a felek a fizetést a Vállalkozó bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.
Amennyiben a számla kézhezvételéről számított 8 napon belül nem történik meg a számla kiegyenlítése, a Megrendelő minden további felhívás nélkül késedelembe esik.  
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat + 8% összegű késedelmi kamatot számít fel, banki napi kamatszámítás mellett nem fogyasztónakl minősülő megrendelő esetén, és a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számít fel, banki napi kamatszámítás mellett természetes személynek minősülő megrendelő esetén. Vállalkozó továbbá a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a követelés behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül szolgáló összeget is érvényesíti fizetési késedelem esetén.
A Vállalkozó a listaárhoz képest biztosított kedvezményeket a pontos és hiánytalan fizetést feltételezve adja. Ennek megfelelően késedelmes fizetés esetén a leszámlázott termék listaárából bármilyen jogcímen adott engedmény (kedvezmény) utólag felszámolásra (leszámlázásra) kerül a Megrendelő felé.
Nagymértékű vagy ismétlődő késedelmes fizetés esetén Vállalkozó megtagadhatja a további szállítást, illetve azt előzetes vagy készpénzes fizetési módhoz kötheti.
Részszállítás esetén, amennyiben a Megrendelő bármely részlet kifizetésével 8 napot meghaladó késedelembe esik, a Vállalkozó jogosult a további teljesítéseket a hátralékos számlaösszeg kiegyenlítéséig felfüggeszteni.
Amíg a Megrendelő a termék teljes ellenértékét meg nem fizeti, a Vállalkozó fenntartja a tulajdonjogát a terméken. A Megrendelő a terméket – büntetőjogi felelőssége mellett – nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetve nem semmisítheti meg. A Megrendelő köteles ezen tényről tájékoztatni minden lehetséges harmadik felet, amennyiben ezen harmadik fél eljárása érintheti a Vállalkozó tulajdonában lévő terméket (végrehajtás, lefoglalás stb.).
IX.Vis maior
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy „vis maior” esetében a Vállalkozó jogosult a szállítást a „vis maior” időtartamára elhalasztani, vagy a szerződés még nem teljesített részére vonatkozóan részben, vagy egészben a szerződéstől elállni, avagy azonnali hatályú felmondást alkalmazni. Emiatt a Vállalkozót semmiféle hátrányos jogkövetkezmény nem érheti a Megrendelő részéről.  „Vis maior”-nak számítanak a háború, természeti katasztrófák, sztrájk, és más hasonló olyan körülmények, melyek a Vállalkozó által elháríthatatlanok és a szerződés teljesítését megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik. „Vis maior”-nak kell tekinteni azt is, ha ezek a körülmények valamely, a Vállalkozó általi teljesítéshez igénybe vett beszállítónál következnek be.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

X.Jogvita esetén követendő szabály
A Felek az ÁSZF-ből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre jogvitáik elbírálását jogi útra terelik.
Jogvita esetén a Felek elsősorban közös megegyezésre törekszenek. Közös megegyezés hiányában a Felek – a fogyasztói szerződésektől eltekintve – a szerződésből eredő minden jogvitájuk elbírálására – értékhatártól függően – a Kaposvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
XI.Egyéb rendelkezések
A Felek kötelesek minden, a szerződés teljesülése során tudomásukra jutott kereskedelmi, műszaki és egyéb információt bizalmasan kezelni - ez különösen vonatkozik a termék árára és paramétereire - és nincs joguk ahhoz, hogy ezen információkat harmadik személy számára hozzáférhetővé tegyék, ide értve főként a másik Fél versenytársait. A Felek felelősséggel tartoznak azért, hogy az alkalmazottaik és a megbízottaik is teljesítsék ezen titoktartási kötelezettséget.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, az irányadó.
Jelen ÁSZF a Vállalkozó és a Megrendelő közötti egyedi árajánlattal és megrendelő lappal együtt érvényes.
 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta Fogyasztónak minősülő Megrendelők számára

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt